De werkgroep Deurnes Erfgoed bestudeert en interpreteert de ontwikkeling van het Deurnese (cultuur)landschap in de loop van de tijd. Een landschap is in de prehistorie en historie gevormd tot wat het nu is, met zijn kenmerken uit alle eeuwen. Zowel de mens als de natuur hebben daar hun bijdrage aan geleverd. 

De werkgroep probeert door studie en veldverkenning te achterhalen hoe die ontwikkeling van wegen, gehuchten, akkers en weilanden heeft plaatsgevonden. Waarom liggen de wegen waar ze nu liggen? Welke gehuchten in Deurne hebben de rijkste geschiedenis? Een middel om dat te doen is het bestuderen van kaarten van allerlei soort en herkomst betreffende de gemeente Deurne. Denk daarbij niet alleen aan topografische en kadasterkaarten, maar ook aan hoogtekaarten, geologische en geomorfologische kaarten, hydrologische kaarten, bodemkaarten, enz. Door vergelijking daarvan, uiteraard in samenhang met de grondige bestudering van archiefbronnen en verkenning in het veld, kan een betrouwbaar beeld ontstaan van bewoningspatronen, wegenstructuren, waterlopen, bodemgebruik enzovoorts, in het verleden.

Eén van die archiefstudies is al jaren in volle gang: het bestuderen van oude toponiemen, dat wil zeggen de namen van wegen, waterlopen, akkers en weilanden, bossen en nederzettingen. Zo kan een veel completer beeld ontstaan van het Deurnese verleden. Niet alleen vraagt de werkgroep zich bijvoorbeeld af hóe het landschap zich in de loop van de tijd ontwikkelde, maar ook waaróm die ontwikkeling zo plaatsvond. 

Historische geografie, (cultureel) Erfgoed en monumenten treedt op in nauwe samenwerking met de werkgroep archeologie. Archeologische vondsten kunnen het historisch-geografisch onderzoek ondersteunen, en historisch-geografisch onderzoek kan op zijn beurt weer archeologische verwachtingen voor een bepaald gebied voorspellen. Ook samenwerking met de werkgroepen Beeldarchief, Educatie en Genealogie wordt gezocht. 

De werkgroep biedt ondersteuning bij het gemeentelijk beleid omtrent straatnaamgeving. Ook kan de werkgroep richting geven bij de planvorming in de gemeente Deurne op het gebied van bescherming, ontwikkeling en Erfgoedbeleid. De heemkundekring wil ondersteunend werken bij het voeren van een goed monumentenbeleid in de gemeente Deurne, zodat het karakteristieke van Deurne en het cultuur-historisch erfgoed voor het nageslacht bewaard zal blijven. De werkgroep rekent dit tot haar taak. Een en ander behelst het beoordelen van bouwplannen in relatie tot het cultuur-historisch erfgoed, als het nodig is bezwaar maken tegen die bouwplannen of, nog verder, de publieke opinie mobiliseren.

 Tijdens de landelijke jaarlijkse Open Monumentendagen, die gehouden worden op de tweede zaterdag en/of zondag van september, haakt de heemkundekring met een activiteit aan bij het landelijk thema of bij een gezamenlijke activiteit met andere cultuurdragers in het kader van monumenten in Deurne.

Uitgebreide informatie over Deurnes Erfgoed vindt u op de website van de gemeente Deurne.