Onze doelstellingen


De vereniging is in 1977 opgericht en heeft als doel om de geschiedenis, de cultuur en de traditie van Deurne en zijn bewoners te onderzoeken en vast te leggen. Dit gebeurt onder meer door:

 • het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek.
 • het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu.
 • het (laten) veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen.
 • het vastleggen van onderzoeken en eventueel uitgewerkte studies en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Wij bereiken onze doelstelling door:

 • het verzamelen van allerlei materiaal over Deurne zoals foto’s, dia’s, (video)films, ansichten, kadastrale en andere historische kaarten, documenten, artikelen uit dag- en weekbladen en verder alle documentatie met betrekking tot het leven en werken in de gemeente Deurne
 • het verzamelen van bidprentjes, gedachtenisprentjes, communieprentjes en andere devotionalia
 • het aanleggen van een heemkundig verantwoordelijke collectie voorwerpen en gebruiksartikelen
 • het beschrijven en het digitaliseren van het verzamelde materiaal en het toegankelijk maken via onder andere DocuDataDeurne en DeurneWiki
 • het aanleggen en onderhouden van een bibliotheek met boeken en publicaties met betrekking tot Deurne
 • het organiseren van lezingen en excursies met heemkundig interessante onderwerpen en naar relevante gebieden en steden
 • het organiseren van tentoonstellingen op basis van heemkundig interessante interessegebieden
 • het ondersteunen bij archeologisch bodemonderzoek naar sporen uit het verleden en het daarmee samenhangend historisch onderzoek en resultatenvastlegging
 • het publiceren van onderzoekresultaten in het blad D’n Uytbeyndel en dag- en weekbladen
 • het behulpzaam zijn bij het heemkundig onderzoek door derden zoals studies van de jeugd, genealogisch onderzoek en onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis
 • het zo nodig financieel faciliteren van heemkundige activiteiten van de vereniging

Werkgroepen


Om de doelstellingen in het grote werkgebied van de heemkundekring goed uit te kunnen voeren werken wij, naast de facilitaire instrumenten DeurneWiki en DocuDataDeurne, met werkgroepen. Via onderstaande link vindt u meer informatie over de verschillende werkgroepen en de contactpersonen

Werving van extra financiële middelen

Voor extra financiële armslag zet de heemkundekring in op het werven van Vrienden, projectsubsidies, donaties en neemt ze jaarlijks deel aan de Clubsupportcampagne van Rabobank Peelland Zuid.

Het beheer van het vermogen


Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Deze wordt terzijde gestaan door de voorzitter. Jaarlijks wordt het financieel jaarverslag gecontroleerd door een kascontrolecommissie van twee personen die verslag doet tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd door de ledenvergadering.

Het honoreringsbeleid


Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. Leden die een lezing verzorgen ontvangen een presentje, meestal in de vorm van een VVV-bon. Derden ontvangen voor lezingen een reiskostenvergoeding en een beperkte vergoeding of presentje.