Wanneer

15 februari 2023    
20:00 - 22:00

Waar

Den Draai gemeenschapshuis
Blasiusstraat 2, Deurne, 5754AV

Evenement type

Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op woensdag 15 februari 2023 om 20:00 uur in Den Draai, Blasiusstraat 2 te Deurne. De zaal is vanaf 19:30 uur geopend.

Agenda

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda.
3. Bestuursmededelingen.
4. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 11 april 2022. Dit verslag vindt u hieronder bij de bijlagen.
5. Presentatie van het Jaarverslag 2022 van bestuur en werkgroepen. Ook dit verslag vindt u – in concept – hieronder bij de bijlagen.
6. Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023.
7. Verslag van de kascommissie 2022.
8. Aftreden lid kascommissie / verkiezing nieuw lid kascommissie.
9. Bestuursverkiezing. – Aftredend en niet-herkiesbaar zijn Leny Hendriks en Jan Adriaans. Het bestuur stelt Martien van Rijt en Ad van der Steen voor als kandidaat-bestuurslid. Wij streven naar een uitbreiding van het bestuur tot 7 bestuursleden. Kandidaatstelling is mogelijk tot een dag voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat (zie Huishoudelijk Reglement artikel 6 lid 2).
10. Rondvraag
11. Sluiting
12. Pauze
13. Presentatie Monumentencommissie door Jan Adriaans

Wij hopen u op onze Algemene Ledenvergadering te mogen begroeten.

Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris

Bijlagen bij de agenda